List of Ghatpat standing ginans
S.No
Ginans
P/S
T.T. Vol #
Translation Vol #
1
Ain kariyo moman man
SD
11
3\07
2
Anand anand kariyo
SD
13
1\11
3
Ashaji tri tri loka dhar Ali 
SD
75
10\10
4
Dei gurke vacha he je
TD
11
2\31
5
Divda batimanhe jiyun
SD
11
3\09
6
Duldul ghode Ali chadshe
SD
4
7\14
7
Duldul ghode sacho
SD
2
7\18
8
E jio ayo ayo hansejo var 
SD
2
5\15
9
Ene ghate saso e vira mara
SD/HK
75
-
10
Gat lokanjie umayo
SD
11
1\33
11
Ghar sar vadhaiyun
SD
13
5\26
12
Ginan bolore nit nure bhariya
SD
4
7\26
13
Hame umaya ne qayam 
SD
4
4\19
14
Hanspuri nagrimanhe
SD
11
6\30
15
Ho jio jirebhai jisre gurku
SD
20
5\20
16
Jene gatie shahke
SD
2
7\19
17
Kalap dhandhukar racheo
SD
20
7\30
18
Kalpat jalpat mayae mohi
HK
46
1\36
19
Khelavarnu shah more
SD
11
7\16
20
Moman man em janjoji
HK
11
2\29
21
More ashaji harovar 
SD
4
7\25
22
Moro man hasti
SD
60
10\11
23
Nar pachhamethi chadego
HK
39
9\27
24
Navrojna din sohamna
FA
13
1\44
25
Nur vela nur piyo
SD
24
1\15
26
Pachham deshe mawla partak betha
SD
4
7\20
27
Pachham deshthi mawla padhariya
SD
4
7\10
28
Pachhamthi shahna dal
SD
2
7\15
29
Pahele palo te satgurni vacha
SN
4
7\03
30
Pahelu pahelu nam
SD
2
7\17
31
Pindhat te je kisi ghar
SD
40
9\11
32
Qayam Mahedi raho hanseda
HK
4
7\36
33
Sami rajo more man thi na 
SD
31
4\24
34
Satgur padhariya tame jagjo
SN
31
7\02
35
Satna sarovar sarasar
SD
6
1\16
36
Satpanth satnu mukh 
HK
4
7\31
37
Satpanth vori vira
SH
31
5\05
38
Shahke hek man anhi sirevoni
SD
75
10\14
39
Srevo srevo momano Ali ek
SD
11
7\12
40
Tarie tu taranhar khudavand
SD
10
1\12
41
Tuhi gur tuhi nar tuhi
SD
31
9\06
Back
       
© KamalZar.com 2008-2009. Site Credit