List of venti ginans
S.No
Ginans
P/S
T.T. Vol #
Translation Vol #
1
Unchare kot bahu vechna
HK
5
2\24
2
Kutumb parivar sajna 
HK
8
4\26
3
Shahna khat aviya vira
IS
13
2\32
4
Adam ad Nirinjan
HK
22
6\31
5
Moti venti (Adam ad nirinjan)
HK
22
6\31
6
Ame saheb sathe sahel
AN
25
5\46
7
Ankladi joi joi thaki
FS
25
1\43
8
Ash tamari sri ho qaem 
HK
25
5\27
9
Darshan dio mora nath
IB
25
7\50
10
Ek jire sami ash tamari 
HK
25
6\32
11
Hunre piyasi piya tere
SK
25
2\48
12
Sami raja jampu dipe 
SD
25
1\27
13
Sahebe farman lakhi 
HK
28
5\29
14
Sahebji tu more man
MS
28
5\50
15
Tamku sadhare so din
SD
28
2\12
16
Uniya bhi uniya ame
SD
28
6\24
17
Venti karun chhun saheb
AN
28
3\50
18
Anant Akhado (Venti verses)
HK
52
Book
19
Anant Akhado (Venti verses)
HK
53
Book
20
Anant Akhado (Venti verses)
HK
54
Book
21
Par karo beda gurji
HN
75
7\48
22
Venti from Das Avtar (Samiji jem tame)
IS
75
7\43
Back
       
© KamalZar.com 2008-2009. Site Credit