List of Granths
S.No
Ginans
P/S
T.T. Vol #
Translation Vol #
1
Anant Akhado
HK
29, & 52-54
-
2
Anantna Nav Chhuga
HK
52-54
-
3
Anantna Viva
HK
52-54
-
4
Aradh
SD
74
-
5
Athar Ved
SD
74
-
6
Atharvedi Gavantri
IS
73
-
7
Bavan Bodh
SD
35
-
8
Bavan Ghati
SD
73
-
9
Brahm Gavantri
HK
74
-
10
Brahm Prakash
SH
7
-
11
Budh Avtar
SD
68
-
12
Bujh Nirijan (Path # 01)
SD
33
-
13
Chandrabhan (Path # 03)
SH
29
7\07
14
Chandrabhanni Vel (Path # 10)
SH
44
-
15
Chatur Kalapno Mandhan
SD
35
-
16
Chhatris Karod
SD
74
-
17
Chhetalis Sunnat
IS
73
-
18
Das Avtar Moto
IS
74 & 75
7\43
19
Das Avtar Nano
SD
68 & 74
-
20
Gavantri 
SD/HK
74
-
21
Girbhavali Moti
SD
74
-
22
Girbhavali Nani
SD
74
-
23
Gugrina Das Ginan
IS
73
-
24
Hasnapuri
HK
74
-
25
Hasnapurini Vel
HK
74
-
26
Jannatpuri
IS
44
-
27
Jhankar
SH
68
-
28
Khat Darshan
SD
35
-
29
Khat Darshanni Vel
SD
35
-
30
Khat Nirinjan 
SD
9
7\08
31
Khat Nirinjanni Vel
SD
9
-
32
Man Samjani (Path # 01 & 401)
SH
41
-
33
Man Samjani Nani
IS
73
-
34
Man Samjanini Vel
IS
73
-
35
Moman Chetamni (Cheto Rikhisaro)
IS
42
-
36
Moman Chitvarani (To Munivar Bhai Nani)
IS
42
-
37
Moman Chitveni (To Munivar Bhai Moti) Path # 01
SD
39
-
38
Mul Bandh Sol Thal
IS
74
-
39
Mul Bandhno Achhodo/Hans Hanslini…
SH
68
-
40
Mul Gavantri
IS
74
-
41
Nakalnki Gita
IS
74
-
42
Pandavono Parab
IS
74
-
43
Patal Gita
SD
73
-
44
Pir Hasan Kabirdin ane Kanipa jogino…
HK
74
-
45
Raja Goverchandni Benno akhiyan
SH
73
-
46
Raja Goverchandno Akhiyan
SH
73
-
47
Sahi Samrani
SD
35
-
48
Saloko Moto
SH
35
-
49
Saloko Nano
SD
35
-
50
Sat Varani
MS
74
-
51
Satgur Nurna Putla
SN
68
-
52
Satgur Nurna Viva (Ramta ramta prabhu)
HK
67
-
53
Satveni Moti (Path # 177)
NMS
34
-
54
Satveni Nani (Path # 15 & selected verses)
IS
39 & 73
-
55
Satvenini Vel (Path # 150)
NMS
44
-
56
Sayyid Imam Shah Tatha Bai Budhaino Sanvad
IS/BB
69-73
-
57
Si Harfi
AS
40
-
58
So Kirya
SD
35
-
59
Surat Samachar
SD
74
-
60
Surbhan (Path # 01)
SH
42
-
61
Surbhanni Vel (Path # 01)
SH
42
-
62
Vaek Moto
SH
39
-
63
Vaek Nano
SH
59
-
64
Vel Vaekji
SH
46
-
65
Vinod
SD
74
-
66
Vis Tol
IS
73
-
       
© KamalZar.com 2008-2009. Site Credit